Tietoa evästeistä

Voit hallinnoida evästeitä alla olevan linkin kautta. Saat tarkempaa tietoa käyttämistämme evästeistä Evästetiedotteesta.

Hallinnoi evästeitä

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen. Tämä sivusto käyttää mm. seuraavanlaisia tietoja evästeissä:

• käyttäjän IP-osoite
• selaintyyppi
• mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut

Lisätietoja evästeistä löytyy mm. Viestintäviraston sivuilta.

Palvelujen käytön analysointi

Käytämme Google Analytics -palvelua verkkopalvelujemme käytön analysointiin ja seurantaan. Käyttötietoa kerätään evästeiden avulla, mutta tietoja ei käsitellä tai tallenneta siten, että yksittäisen käyttäjän käyttöä voitaisiin seurata. Tietojen avulla pyrimme saamaan käsityksen siitä, mitä sivuston käyttäjät haluavat ja miten voimme parhaiten antaa käyttäjille heidän tarvitsemiaan tietoja. Google Analyticsiin kerättyjä tietoja säilytetään 50 kuukauden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti.

Palvelujen käytöstä kerätään seuraavia tilastollisia tietoja:

• kokonaiskävijämäärät
• onko kävijä uusi vai tuleeko sivuille ensimmäistä kertaa
• mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut
• suosituimmat sivut
• käytetyimmät selainversiot
• käytetyimmät laitteet

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kehokaaressa työskentelevien yksityisten ammatinharjoittajien yhteinen tietosuojalain ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDRP) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 31.03.2021

Rekisterinpitäjät:

Rekisterinpitäjä: Kehokaari, Y-tunnus: 3001256-3

Rekisterinpitäjä: Hoivamieli M, Y-tunnus: 2989956-6

Rekisterinpitäjä: Osteopaatti Myrsky Turunen, Y-tunnus: 3225051-4

Yhteyshenkilö rekisteriin liittyviin asioihin:

                      Heli Krogell

                      Kaustisenpolku 5

                      00420 Helsinki

                      e-mail info@kehokaari.fi

                      Puh. 0505675649

Rekisterin nimi, käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Kehokaarella on kaksi rekisteriä:

1. Asiakasrekisteri

Potilasasiakirjat muodostavat asiakasrekisterin, jota ylläpidetään rekisterinpitäjän käytössä olevassa digitaalisessa ajanvaraus- ja potilastietojärjestelmässä Ajas, joka noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR). Käyttötarkoitus on hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta.  Terveydenhuollon ammattihenkilöiden velvollisuus on sosiaali- ja terveydesministeriön asetusten mukaisesti merkitä potilasasiakirjoihin niiden käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot ja säilyttää ne. Potilasasiakirjat palvelevat lisäksi potilaan tiedonsaantioikeutta ja oikeusturvaa.

Esitietolomakkeisiin kirjatut tiedot sekä mahdolliset muut asiakkaan mukanaan tuomat, hoidon suunnittelun ja toteutuksen kannalta merkityksellistä tietoa sisältävät potilasasiakirjat siirretään sähköiseen muotoon potilastietojärjestelmään. Paperilomakkeet tuhotaan tietojen sähköisen tallentamisen jälkeen.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus, jonka hän antaa ensimmäisellä hoitokäynnillä esitietolomakkeessa.

Lisäksi Kehokaaren sivuilla on palautelomake, jonka asiakas voi täyttää halutessaan. Palaute annetaan nimettömänä. Palautetta ei julkaista ilman asiakkaan erillistä lupaa.

2. Markkinointirekisteri

Rekisteri sisältää markkinointiviestintään suostumuksensa antaneiden asiakkaiden yhteystiedot (nimi ja sähköpostiosoite). Käyttötarkoitus on Kehokaaren markkinontiviestintä, kuten kampanjoista tai muista ajankohtaisista asioista tiedottaminen, markkinointirekisteriin kuuluville. Asiakas voi kieltää markkinointiviestinnän ilmoittamalla siitä rekisterin yhteyshenkilölle. Tällöin asiakkaan tiedot poistetaan viipymättä markkinointirekisteristä.

Tietosisältö

Asiakasrekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

1) Henkilötiedot (etu- ja sukunimet, henkilötunnus, syntymäaika, ammatti/työnkuva, alaikäisen huoltaja)

2) Yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

3) Terveydentilatiedot (asiakkaan kuvailemat oirekuvat, harrastukset, tiedot terveydentilasta ja sairaushistoriasta (lääkärin diagnosoimat sairaudet, mahdollinen lääkitys, leikkaukset, laboratoriokokeet ja niiden tulokset, kuvantamistutkimusten tulokset), traumahistoria)

4) Asiakkaan odotukset tai toiveet hoidon suhteet tai muut asiakassuhteen tai hoidon kannalta tarpeelliset tiedot, joita asiakas kertoo

5) Tutkimiseen ja hoitoon liittyvät tiedot (vastaanotolla tapahtuvasta tutkimisesta ja hoidosta saadut tiedot ja hoitoreaktiot ja -tulokset sekä jatkohoitosuunnitelmat)

6) Ajanvaraustiedot, tieto mahdollisesta markkinointisuostumuksesta, laskutustiedot

Markkinointirekisteri sisältää markkinointiviestintään suostumuksensa antaneiden asiakkaiden yhteystiedot (nimi ja sähköpostiosoite).

Tietolähteet

Asiakasrekisteriin tallennettavat asiakkaan itse, tai hänen huoltajansa, luovuttamat tiedot saadaan asiakkaalta esimerkiksi esitietolomakkeesta, asiakastapaamisissa ja puhelimen tai sähköpostin välityksellä. Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan saada myös toisilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä tai ammattihenkilöiltä.

 Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuu asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja (esimerkiksi tutkimuslöydökset ja kuvaus hoitotoimenpiteistä) asiakaskäynneillä.

Suostumus yhteystietojen (nimi ja sähköpostiosoite) tallettamiseen markkinointirekisteriin kysytään esitietolomakkeella ensimmäisen käynnin yhteydessä.

Rekisterin tietojen tarkastusoikeus, luovutus ja siirto

Kaikki rekisteritiedot ovat salassa pidettäviä ja rekisterinpitäjällä on salassapitovelvollisuus kaikkeen asiakkaan hoitoon liittyvään ja hoidon yhteydessä saatuun tietoon.

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä tietoja rekisterissä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot. Lisäksi asiakkaan (tai hänen laillisen edustajansa) yksilöidyllä suostumuksella rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja muulle asiakkaan nimeämälle taholle. Potilasasiakirjoihin tehdään merkintä luovutuksesta. Merkinnästä selviää, milloin ja mitä tietoja on luovutettu, kenelle tiedot on luovutettu, kuka tiedot on luovuttanut ja mihin luovutus perustuu. Merkintä tehdään myös silloin, jos asiakas on kieltänyt tietojensa luovuttamisen. Hoidostaan päättämään kykenevä alaikäinen voi kieltää terveydentilaansa ja hoitoaan koskevien tietojen luovuttamisen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja rekisteristä.

Yhteystiedot (ei hoitojaksoihin liittyviä potilastietoja) voivat näkyä yksityisen elinkeinoharjoittajan kirjanpitäjälle laskutustietojen yhteydessä.

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle. Asiakastietojärjestelmien teknistä ylläpitoa voidaan tehdä henkilötietolain edellytykset huomioiden etäyhteyksien avulla myös EU:n ulkopuolelta.

Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän käyttämä GDPR-asetuksen mukainen tietojenkäsittelijä on Ajas Oy. Lisätietoja tietojenkäsittelijän suojauksesta sen omilla verkkosivuilla: www.ajas.fi/ajas-ja-gdpr.

Asiakas- tai markkinointirekisterin tiedot säilytetään tietojenkäsittelijän järjestelmässä digitaalisesti. Asiakas- ja markkinointirekisterin tietoihin on pääsy vain Kehokaaressa työskentelevillä, hoitosuhteeseen osallistuvilla ammatinharjoittajilla. Asiakasrekisterin tietoja käytetään vain asiakkaan hoitoon ja siihen liittyviin tehtäviin.

Tietojen säilytys

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään laissa määritelty aika. Markkinointirekisterin tietoja säilytetään toistaiseksi. Jos asiakas peruu suostumuksensa markkinointiviestintään, poistetaan hänen tietonsa markkinointirekisteristä viipymättä.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa ja EU-direktiivissä turvattuihin oikeuksiinsa ellei laissa muuten määrätä. Pyynnöt on osoitettava rekisterin yhteyshenkilölle.

Scroll to Top